Home   >  Competitions   > 

Rayvzn119

请已在biendata注册报名的队伍加比赛官方qq群628516599

posted in   CHIP 2018

Nov. 7, 2018, 9:03 a.m.

23  comments

None

榛子

Nov. 8, 2018, 3:42 a.m.

Reply

0
<p>经官方认证,该贴真实有效,群号为628516599的比赛群为官方群,请报名CHIP 2018的选手加入。<br>比赛相关的官方消息仅在官方群由官方工作人员发布,未经官方认证的任何其他非官方群均为目的不明的私人群,如选手添加进群,后果自负。</p>

CHIP 2018

173 teams

start

Final Submissions

2018-11-02

2018-11-26