Discussion

Home     Discussion Board      SMP 2019 ETST (Mandarin Text Data)      找队友一起比赛

bubu_ka

找队友一起比赛

posted in   SMP 2019 ETST (Mandarin Text Data)

June 13, 2019, 3:15 p.m.

23  comments

bubu_ka

June 15, 2019, 11:33 p.m.

Reply

0
<p>现在已有一人联系,还需要两位队友哦。</p>

SMP staff

q82772710

June 26, 2019, 7:15 a.m.

Reply

0
<p>队伍合并已开放, 现在选手在”我的队伍”页面可以邀请其他人加入</p>